Liljeholmens båtklubb

Förbud mot biocidhaltiga båtbottnar

Förbud mot biocidhaltiga båtbottnar

Fr o m i år, 2021, är båtar som ligger i Mälaren förbjudna att ha biocidhaltig bottenfärg. Det innebär att båtar som vid mätning innan sjösättning, se nedan info om mätning, och har för höga halter av biocider ej tillåts ligga i LBK:s hamn annat än någon enstaka dag.

Vi har frågat Miljöförvaltningen om det går att bevilja dispens för båtar som har för höga halter av biocider. Tex om båtägaren kan uppvisa en åtgärdsplan om sanering av sin båtbotten. Miljöförvaltningen kommer att behandla frågan och har lovat att återkomma med svar. I dagsläget kan vi inte räkna med att få ett ok på någon dispens, därför är det totalförbud som gäller. Vi återkommer i frågan så snart vi fått återkoppling från Miljöförvaltningen.

Vad innebär hemmahamn?

Klubben har tidigare informerat om att förbudet gällande biocidhaltig båtbotten gäller för båtar som har sin hemmahamn i Mälaren.

Vi har fått svar från Miljöförvaltningen om vad hemmahamn innebär:

  • Oavsett hemmahamn i Mälaren eller ej, gäller att båtar med biocidhaltig botten endast får vistas i Mälaren under en begränsad period som handlar om enstaka dagar, vilket således också gäller i vår båtklubb.

Mätning

Mätning av båtbottnar kommer att ske nu i april under vecka 16 av klubbens mätförrättare med hjälp av ett XRF-instrument. Båtägaren behöver inte närvara vid mätningen. Mätningen kommer att kosta 250 kr per båt och bekostas av båtägaren. Efter utförd mätning kommer båtägaren att få ett mätprotokoll. Mätprotokollet kommer att svara på om mätningen indikerar förekomst av Tenn, Koppar, Zink, Bly eller ingen av dessa ämnen.

Stockholms stads målsättning är att samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade till utgången av år 2020. Detta för att värna den känsliga marina miljön och vårt dricksvatten. Biocider är ämnen som kan döda levande organismer och vara hormonstörande.

Ansvar

Ansvaret för uppföljning av färganvändning anses ligga på varje klubb enligt Miljöförvaltningen. Klubben har alltså ansvaret för sina medlemmars färganvändning. Båtklubbar i egenskap av verksamhetsutövare ansvarar för att säkerställa att kemikalier inte läcker ut till omgivningen samt att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar som har Mälaren som hemmahamn.

I och med att förbudet mot biocidhaltiga bottenfärger nu träder i kraft kan LBK bötfällas om vi skulle tilldela en båtplats till en båt med för höga halter biocider i bottenfärgen. Den enskilda medlemmen åläggs att, i alla sådana fall, betala alla LBK:s kostnader, till exempel varvsplats på land, sjösättning, torrsättning, besiktningar, böter etc. Vi kommer att debitera klubbmedlemmar som bryter mot förbudet med våra vanliga avgifter plus de bötesbelopp och andra avgifter som staden debiterar klubben. De extra kostnaderna kommer alltså inte att bäras gemensamt av klubbmedlemmarna utan drabba den medlem som förorsakat dem.

Ta bort otillåten bottenfärg

Om du har en båt som har en otillåten bottenfärg som du ska få giftfri finns det ett antal olika metoder:

  • Skrapa bort färgen, med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapa. För att undvika spridning av giftiga ämnen ska båtens undersida täckas eller där risk för spill/läckage förekommer.
  • Slipning får bara ske om du ska sanera koppar eller zinkhaltiga bottenfärger på din båt. Slipning ska ske med dammsugare/stoftskiljare ansluten till slipmaskin. Torrslipning utan slipmaskin ansluten till dammsugare/stoftskiljare för sanering av båtbottenfärg är inte tillåten. För att undvika spridning av giftiga ämnen ska båtens undersida täckas eller där risk för spill/läckage förekommer.
  • Högtryckssanering/klottersanering. För att undvika spridning av giftiga ämnen ska båtens undersida samt sidor och eventuellt tak täckas noggrant så inte spill/läckage förekommer.
  • Blästra bort färgen, detta får endast ske yrkesmässigt samt följa de miljö-, hälso-, säkerhetskrav som finns och man måste ansöka om detta via Miljöförvaltningen. För att undvika spridning av giftiga ämnen ska båtens undersida samt sidor och eventuellt tak täckas noggrant så inte spill/läckage förekommer.

Tänk även på detta vid sanering:

  • Vid all typ av saneringsarbeten ska mark och omgivning skyddas. För att undvika spridning av giftiga ämnen ska båtens undersida samt sidor och eventuellt tak täckas noggrant vid underhållsarbeten och saneringsarbeten där risk för spill/läckage förekommer. Det uppkomna avfallet deponeras som farligt avfall av båtägaren vid en kommunal återvinningscentral.
  • Person som utför saneringsarbete kan utsättas för mycket giftiga kemikalier genom inandning, vidröring av mun, ögon och exponering på huden. Dessa personer bör använda relevant personligt skydd såsom skyddsmask med ändamålsenligt filter, skyddsglasögon och heltäckande skyddskläder. Skyddet skall anpassas till de gifter man utsätts för.

Rådgivande värden från Stockholms stad:

Ett färglager av en vanlig kopparfärg ger ett XRF-mätvärde på vanlig Östersjöfärg motsvarar ca 1100 μg(microgram) koppar/cm2.

Det rådgivande referensvärdet som Stockholm stad satt upp för vad som är tillåtet i sötvatten såsom Mälaren är 1000 μg/cm2.

När det gäller zink så motsvarar ett nymålat färglager av ett lager av Östersjöfärg motsvarar ca 2000 μg zink/cm2.

För zink finns inget riktvärde.

Kvantifieringsgränsen med XRF-instrument är för tenn/TBT 50 μg/cm2 och för koppar, zink och bly 100 μg/cm2

Mer information

Stockholms stads hemsida

https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/fritid-och-underhallning/batklubbar/

Transportstyrelsen

https://www.transportstyrelsen.se/4947ea/globalassets/global/publikationer/sjofart/tran-044-broschyr-batbottenfarg-a5-webb.pdf

https://www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Sjofartspublikationer/Fritidsbatliv/giftfri-batbotten/